Meetpunten Nk 2017

Voor het NK 2017 op de Braassem zijn de volgende meet/controle punten vastgelegd:

Doorsnede giek

Doorsnede gaffel

Maten van de spi

                                        Minimum                          Maximum

Achterlijklengte

4660 mm

4800 mm

Voorlijklengte

4660 mm

4800 mm

Onderlijklengte

2870 mm

2960 mm

Onderlijkzwaartelijn

5750 mm

Halve breedte

3350 mm

Driekwartbreedte

2070mm

Drijfvermogen

2.10.6 Drijflichamen met een minimaal resulterende opwaartse kracht van 3000 N (is ongeveer gelijk aan een volume van 300 liter) moeten tijdens de wedstrijd op deugdelijke wijze in de boot zijn bevestigd. Van het aangebrachte drijfvermogen dient ²/3 deel in het voorste deel van het schip voor spant 5 en 1/3 deel in het achterste deel van het schip achter spant 5 te zijn geplaatst

Onder een deugdelijke montage verstaan we dat de drijflichamen op geen enkele wijze verwijderd kunnen worden zonder iets los te maken. Bij luchtzakken moet dit ook gelden als ze maar voor 80% gevuld zijn. Let ook op dat luchtzakken niet in contact kunnen komen met uitstekende schroeven en spijkers.

Zwarte banden giek en gaffel

2.5.5 Zwarte-banden met een breedte van tenminste 10 mm dienen in een duidelijk van het rondhout te onderscheiden kleur rondom geschilderd te worden.

Indien de lengte van de giek groter is dan 3180 mm, moet op de giek een zwarte-band worden aangebracht, waarvan de voorkant ligt op 3180 mm uit de achterkant van de mastkoker.

Indien de lengte van de gaffel groter is dan 3450 mm, moet op de gaffel een zwarte-band worden aangebracht, waarvan de voorkant ligt op 3450 mm uit het hart van het zeilbevestigingspunt bij de klauwhoek.

Openingen in de spanten

Outline van het roer

Geregistreerde Valk meetbrieven bij Watersportverbond

Een wedstrijd Valk dient geregistreerd te zijn als een ‘actieve’ wedstrijdboot. De inschrijver die de Valk die opgeeft bij een wedstrijd dient op de lijst geldige meetbrieven van het watersportverbond vermeld te staan.

Om ervoor te zorgen dat de boten blijvend aan de klassenvoorschriften voldoen, organiseert het watersportverbond, in overleg met de klassenorganisatie periodieke controles. 

De opbrengst van de (boot)registratie dient onder meer voor het actueel houden van het schependossier, het controleren van schepen en het onderhouden van klassenvoorschriften. Het Watersportverbond berekent een techniektoeslag in de jaarlijkse verlengingskosten van het certificaat (registratie) indien het extra werk verricht. Dit geldt in de meeste gevallen voor de nationale klassen. 

De Valk certificaathouders dragen met hun registratie bij aan periodieke controles (deels in overleg met de KO´s), infrastructuur en de organisatie van Verbondsmeters en metingen, opleidingen begeleiding en coördinatie inzake klassencontroleurs, promotie voor de wedstrijdklassen (bijv. HISWA, internet etc.), uitvoering klassenbeleid (o.a. bestuurlijke zaken) en het bijhouden van het actieve bootregister. 

De techniektoeslag vormt een bijdrage aan onder meer de extra boottechnische zaken (o.a. het werk van de Technische Commissie Wedstrijdzeilen), klassenreglementen en voorschriften, certificaathoudersregistratie en bijeenkomsten, archief bootbestand, structuur van (her)metingen, klassenmeters/controleurs en afgifte certificaten.

Is een boot met een geldige certificaat eenmaal geregistreerd dan vindt er elk jaar automatisch een verlenging plaats, tenzij voor 1 december in het voorafgaande jaar de registratie is opgezegd. 

Handboek Valk

In 2008 is het boek "Technische tips en wetenswaardigheden" van Jan van Wijngaarden verschenen. Hieronder is dit boek in drie delen gepubliceerd vanwege de omvang van het bestand. Met de index gemaakt door Hub Sillen is het eenvoudig om de onderwerpen in het boek te vinden. 

Index

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Het boek is ook te vinden op Issuu "Handboek Valk"

Technische Advies Commissie

De voornaamste functie van de Technische Advies Commissie (TAC) is het uitbrengen van advies aan de Vako en het watersportverbond over wijzigingsvoorstellen in de klassevoorschriften.

Daarnaast organiseert de TAC i.s.m. de klassecontroleurs de metingen op het NK.
Verder is de TAC aanspreekpunt voor leden als zij technische vragen hebben over de Valk.

Technische wetenswaardigheden Boek

'Technische tips en wetenswaardigheden'
Hier vind u in pdf format het boek dat Jan van Wijngaarden heeft samengesteld. Het is hier in drie delen gepubliceerd vanwege de omvang van het bestand.

Hub Sillen heeft een index samengesteld voor het boek om de onderwerpen eenvoudiger op te kunnen zoeken.

Index

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Inlog (2)