Technische vergadering 17 maart

 14u00 voorafgaand aan de ALV in Sneek

Weer een technische vergadering? Wij hadden vorig jaar alles toch geregeld? Niet helemaal kennelijk, het Watersportverbond was niet geheel accoord met de uiteindelijke uitkomst van de zeilklaar gewicht discussie. Zie het stuk hieronder afkomstig van de Technische commissie van het Watersportverbond. Een officiele uitnodiging van het Verbond voor die TV ligt binnenkort in de bus.

Voorstel wijziging klassenvoorschriften Valk

Op 18 maart jl heeft in Loosdrecht een TVE plaatsgevonden waar een aantal voorstellen voor wijziging van de klassenvoorschriften Valk aan de vergadering zijn voorgelegd.

Het Watersportverbond zou van deze vergadering notulen maken, maar omdat de notulist ontbrak zijn die door de VAKO opgesteld. Onderstaande notulen zijn als zodanig gestuurd naar het Watersportverbond. De leiding van de vergadering en de verantwoordelijkheid voor die notulen blijft liggen bij het Watersportverbond.
Notulen Technische Vergadering van Eigenaren VAKO 2017-03-18

Eén van de voorstellen die ter beoordeling voorlagen was de invoering van een minimum zeilklaar gewicht, of preciezer geformuleerd, de invoering van een minimum bootgewicht naast het reeds bestaande minimum rompgewicht.

Het voorstel bevatte drie samenhangende onderdelen:

1. Invoering van een minimum bootgewicht van 450 kg (nieuw voorschrift C.6.3)

2. Invoering van correctiegewichten (max 20 kg) om het minimum bootgewicht te corrigeren (nieuw voorschrift C.6.4)

3. Verlagen van het minimum rompgewicht van 230 kg naar 220 kg en het gelijktijdig laten vervallen van de mogelijkheid om het rompgewicht te corrigeren met correctiegewichten (wijziging bestaand voorschrift 2.3.1).

Tijdens de vergadering is de indruk gewekt dat het voorliggende voorstel kon worden geamendeerd waardoor een besluit genomen is waarbij bovengenoemde voorstellen 1 en 2 zijn aangenomen maar waarbij het bijbehorende voorstel 3 is afgewezen. Hierdoor zouden nu zowel het rompgewicht als ook het bootgewicht met correctiegewichten kunnen worden gecorrigeerd.

Een dergelijke constructie gaat in tegen de internationale conventie en is naar het oordeel van het Watersportverbond ongewenst. Het besluit zoals weergegeven in de notulen van de TVE wordt door het Watersportverbond dan ook niet overgenomen. Het spijt ons dat deze situatie is ontstaan en dat een dergelijk besluit niet is voorkomen.

Bij het vaststellen van minimum gewichten bij eenheidsklassen zijn twee manieren te onderscheiden. De ene manier, die vooral bij zwaarboten gebruikt wordt, gaat uit van het vastleggen van minimum gewichten van bepalende onderdelen waarbij het totaal gewicht dan de som der delen is. De andere manier, vooral bij kielboten in gebruik, gaat uit van een minimum totaal (zeilklaar) gewicht omdat in veel gevallen de onderdelen niet (meer) afzonderlijk zijn te wegen.

In het geval van de Valk wordt de kiel gewogen voordat deze wordt geplaatst en is het voorstel dat niet langer de losse romp wordt gewogen maar het totale bootgewicht. De losse romp is na plaatsing van de romp niet meer eenvoudig los te wegen zodat controle op het gewicht van de boot niet is uit te voeren.

Bij het vaststellen van een minimum bootgewicht is het gewicht van de romp niet meer relevant en kan het voorschrift m.b.t. het rompgewicht komen te vervallen. Het streven naar een minimum rompgewicht bij een vaststaand minimum bootgewicht heeft geen zin omdat gewicht dat op de romp wordt bespaard elders moet worden gecompenseerd in andere onderdelen (zwaardere rondhouten?) of door middel van correctiegewichten die tegen de onderkant van het dek moeten worden geplaatst.

Het voorstel is getoetst bij twee bouwers, de heren Boelsma en Wester, en die ondersteunen beiden het voorliggend voorstel.

Het voorstel van het Watersportverbond is dan ook om het klassenvoorschrift 2.3 (MASSA) geheel te laten te vervallen en te vervangen door een nieuw voorschrift C.6.3:

Voorstel invoering minimum bootgewicht:

C.6.3 GEWICHT minimum

maximum

Het gewicht van de boot1 in droge conditie

450 kg

kg

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)