Snertcup 8 & 9 oktober

Snertcup 8 & 9 oktober

Snertcup

Traditioneel op de Vinkeveense Plassen varen om de Snertcup. Starten bij de starttoren voor
een mooie boeienbaan over de Noordplas

In tegenstelling tot het vermelde in het Valkennieuws en de jaaragenda helaas geen team wedstrijden,
Bemanning van de jury is een probleem.

Zaterdag start om 11:00 uur voor 3 wedstrijden met een lunchpauze tussendoor.
Na de wedstrijden op zaterdag wordt er weer de traditionele snertmaaltijd geserveerd op het
onovertroffen terras van de WVA. Inschrijven noodzakelijk. € 8.00 per persoon.

Zondag start om 10:00 uur voor 2 wedstrijden met aansluitend prijsuitreiking van de Snertcup

Kosten deelname: € 30,00 inclusief kranen, parkeren en camperen.
Inschrijving na 2 oktober kost € 35.00

Op zaterdag is er ook een oefendag van de brandweer, waardoor extra drukte te verwachten is. Graag medewerking aan de Havenmeesters!

Schrijf hier in!

 Deelnemers per 3 oktober

809 Jacques van Schie

844 Fred Schaaf

627 Peter Albers

839 Rogier & Agnes

658 Titus Bruggink

760 Henk Jan Moné

Wedstrijdbepalingen

 

WATERSPORTVERENIGING VINKEVEEN-ABCOUDE

8 en 9 oktober 2016

 

KE Valken en Sharpie

NOORDPLAS van de VINKEVEENSE PLASSEN

           

Wedstrijdcomité :                  Frank Lammertsma                            

Jos Erades                              Nico van Senten

                                               John van Schoten                              Rob vd Stap (zat)       

Contraschip/Rescue               Arie van Wijk

                                               Greet van Wijk                       

           

Rescue(s)                               Jordy Schootemeijer                           Mark Gomes               

Marcel Kuijper                         Sebastiaan Kuijper                 Bertus vd Spoel                                             Jurriaan vd spoel(zon)

Toon Schoonhoven                           Frans Steeneken

Finishschip :                            Cor Kok                                              Corine vd Stap (zat)

                                               Marion Kok                                         Klara van Dijk (zon)

                                               Thijs van Asselen

Protestcomité :                      Cor van Wijk (voorzitter)

                                               Maup Kok

CLUBSCHIPde Schuit” :       Zandeiland 4, Ingang Baambrugse Zuwe 143f  tegenover  nr. 194

                                               Telefoon Clubschip: 0294.293339

PROGRAMMA

Startseinen en klassenseinen

Tijd tot start     Omschrijving                           Geluidsein       Visueel

5 minuten        Waarschuwingssein                1 x kort            Hijsen klassenvlag

4 minuten        Voorbereidingssein                 1 x kort             Hijsen vlag P

1 minuut                                                         1 x lang                       Strijken vlag P

0                     Start                                       1 x kort             Strijken klassenvlag

Om aan te duiden dat een race, of een serie van races, zal beginnen, wordt, minimaal 5 minuten vóór het waarschuwingssignaal, een oranje vlag gehesen tesamen met één geluidssignaal.

Starttijden zaterdag 8 oktober 2016

Klasse                         Klassenvlag                Waarschuwingssein                Startsein

Valken                                    V                                 10.55 uur                    11.00 uur

Sharpie                                   E                                 11.00 uur                    11.05 uur

De starttijd van de overige twee wedstrijden wordt na de finish van de eerste wedstrijd in het clubhuis en / of bij de starttoren bekend gemaakt.

Starttijden zondag 8 oktober 2016

Klasse                         Klassenvlag                Waarschuwingssein                 Startsein

Valken                                    V                                09.55 uur                    10.00 uur

Sharpie                                  E                                 10.00 uur                    10.05 uur

De starttijd van de tweede wedstrijd z.s.m. na de finish van de eerste wedstrijd.

Wedstrijdbepalingen.

1. Regels.

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (hierna aangeduid als RvW 2013-2016 van de ISAF, de bepalingen van het KNWV en de voorschriften van de desbetreffende klassen (tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd), alsmede de navolgende wedstrijdbepalingen. De wedstrijdserie is een categorie A evenement. In alle gevallen waarin dit programma niet voorziet, beslist het wedstrijdcomité.

2. Mededelingen aan deelnemers.

Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het  officiële mededelingenbord geplaatst bij het informatiebureau op het Clubschip of bij de starttoren.

3. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.

Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal vóór 21.00 uur op de voorafgaande dag worden vermeld. Elke andere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal uiterlijk één uur voor de eerste start worden vermeld op de dag dat deze van kracht wordt

4. Seinen op de wal.

Seinen op de wal zullen worden vertoond aan de vlaggenmast op het Clubschip.

Vlag ‘OW’ met twee geluidsseinen (één geluidssein bij het wegnemen) betekent: de wedstrijd is uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen (RvW) zal het waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat ‘OW’ is weggenomen worden gegeven.

In aanvulling op de Wedstrijdseinen (RvW) zal het nummer van de laatste mededeling aangegeven worden met een cijferwimpel onder de ‘L’ vlag.

5. Deelnemende boten/bemanningen.

Een lijst van deelnemende boten en hun bemanningen is opgehangen in het Clubschip.

6. Banen.

De te zeilen baan is een driehoek met lus.

6.1. Start.

De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW regel 26.

De startlijn bevindt zich bij de starttoren tussen twee boeien met vlaggen. In aanvulling op de banenkaart kunnen de vlaggen rood en groen zijn.

Een boot die later start  dan 4 minuten na het startsein van zijn klasse wordt aangemerkt als DNS (wijziging regel A4.1).

Boten waarvan het waarschuwingssein niet is gegeven moeten vrijblijven van het startgebied en van alle boten waarvan het waarschuwingssein is gegeven.

6.2. Merktekens.

De merktekens van de baan bestaan uit plastic tonnen, geel met de cijfers 1, 2 en 3.

De merktekens worden over bakboord gerond. Als de merktekens over stuurboord gerond moeten worden, wordt dit op de toren aangegeven met seinvlag ‘R’ gelijk of voor het waarschuwingssein.

6.3. Aantal ronden.

Volgorde voor het ronde van de merktekens.

1 ronde           : Start - 1bb - 2bb - 3bb - 1bb - 3bb - Finish.

2 ronden         : Start - 1bb - 2bb - 3bb - 1bb - 3bb - 1bb - 2bb - 3bb - Finish.

3 ronden         : Start - 1bb - 2bb - 3bb - 1bb - 3bb - 1bb - 2bb - 3bb - 1bb - 3bb -  Finish.

Het te varen aantal ronden wordt op de starttoren aangegeven door een wit bord met een zwart cijfer 1, 2 of 3.

6.4. Afkorten van de baan.

De baan kan bij elk merkteken worden afgekort. De finishlijn wordt dan gevormd door de lijn tussen dat merkteken en een opnamevaartuig dat seinvlag ‘S’ voert. Let op, per klasse kan dit verschillen.

In afwijking van regel 32. RvW kan het wedstrijdcomité een wedstrijd bij een te ronden merkteken afkorten, zonder rekening te houden met een tijdslimiet.(zie art. 14)

6.5. Finish.

De finishlijn ligt tussen het Finishschip en een rode boei met een vlag.

7. Finishschip.

Het finishschip is te herkennen aan een blauwe vlag.

8. Individuele terugroep.

Indien een of meerdere boten naar oordeel van het wedstrijdcomité te vroeg is/zijn gestart, wordt één geluidssein  gegeven en wordt seinvlag ‘X’ gehesen. Vlag ’X’ wordt gestreken onmiddellijk nadat de te vroeg gestarte boot/boten is/zijn teruggekeerd en opnieuw gestart.

Er worden geen terugroepnummers getoond. Regel 29.1 RvW is van toepassing.

9. Algemene terugroep.

Het wedstrijdcomité kan besluiten een algemeen terugroepsein te geven door het hijsen van de Eerste vervangwimpel en het geven van 2 geluidsseinen. Het waarschuwingssein voor de nieuwe start van de teruggeroepen klasse wordt vertoond 1 minuut nadat de Eerst vervangwimpel is weggenomen (één geluidssein). Regel 29.2 RvW is van toepassing. De oorspronkelijke startvolgorde blijft gehandhaafd.

10. Uitstellen en afgelasten.

Indien een wedstrijd wordt uitgesteld tot een later tijdstip of afgelast, wordt dit de deelnemers bekend gemaakt op het mededelingenbord bij het informatiebureau in het Clubschip en/of bij de starttoren.

.           Indien voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld wordt dit kenbaar gemaakt door het hijsen van de onderscheidingswimpel op de starttoren en/of het Clubschip.

11. Afbreken.

Het afbreken van een wedstrijd wordt kenbaar gemaakt door de betreffende seinen op de starttoren en/of een vaartuig in de nabijheid van een te ronden merkteken.

12. Starten na uitstel of afbreken van een wedstrijd.

Na het uitstellen of afbreken van een wedstrijd wordt een nieuwe starttijd bekend gemaakt door het geven van een hoornsignaal en het strijken van de betreffende vlag(gen) één minuut voor het (nieuwe) waarschuwingssein.

13. Voortijdig beëindigen van de wedstrijd.

Boten die de wedstrijd voortijdig verlaten hebben, moeten dit zo spoedig mogelijk melden bij het informatiebureau. Deelnemers die op een wedstrijddag niet aan de wedstrijden zullen deelnemen dienen vooraf en tijdig het informatiebureau daarvan op de hoogte te stellen.

14. Tijdslimiet finishen.

Boten die er niet in slagen te finishen binnen 30 minuten na de finish van de eerste boot van hun klasse, zullen worden genoteerd als "niet gefinished".

15. Protesten.

15.1.    Protesten moeten worden ingediend in overeenstemming met regel 61 RvW.

15.2.    De tijdslimiet voor het indienen is 1 uur na beëindiging van de laatste wedstrijd van een wedstrijddag door de protesterende boot.

15.3.    Een protest moet schriftelijk worden ingediend op een daarvoor bij het informatie-   bureau verkrijgbaar formulier.

15.4.    De deelnemers dienen zichzelf ervan te vergewissen of ze bij een protest zijn betrokken en waar en wanneer protesten worden behandeld.

15.5.    Overeenkomstig regel 63.3 (b) RvW zal de protestcommissie naar eigen goeddunken een uitspraak doen wanneer een of meerdere partijen in gebreke blijven de behandeling van het protest bij te wonen.

15.6.    Zeilnummers van de boten die bij een protest zijn betrokken, alsmede plaats en tijd van behandeling, zullen op het mededelingenbord bij het informatiebureau worden bekendgemaakt.

16. Scoren.

Het Lage punten systeem, regel A 4 RvW, zal worden gebruikt. Er zijn 5 wedstrijden uitgeschreven, waarvan één wedstrijd moet worden gezeild om een geldige serie te vormen. Het eindresultaat van iedere boot is de optelsom van de punten behaald in alle wedstrijden. Indien 5 wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

17. Prijsuitreiking.

De prijsuitreiking vindt plaats in/bij het Clubschip, zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd.

18. Zwemvesten.

Het dragen van een deugdelijk zwemvest is onder alle (weers)omstandigheden verplicht.

19. Veiligheid.

19.1.    De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van degene die de boot heeft ingeschreven.

19.2     In aanvulling op regel 1.2 RvW moeten de deelnemers beschikken over de in de     klassenvoorschriften bedoelde veiligheidsmiddelen.

19.3     De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid om een zeiler uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden als zij van mening is dat er spraken is van ondeugdelijk materiaal.

19.4     Deelnemers die de wedstrijd verlaten voor het einde van de wedstrijd dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij één van de comité schepen of  bij de informatiepost in het clubhuis.

19.5     Indien één van de seinen ‘N’ boven ‘H’ of ‘OW’ boven ‘H’ op één of meer comité

vaartuigen wordt vertoond, dienen de boten van de betreffende klasse(n) onverwijld naar de haven terug te keren. Het binnenlopen van een andere haven is slechts toegestaan in geval van nood. Indien boten een andere haven binnenlopen, dient de Informatie onverwijld telefonisch in kennis te worden gesteld (tel :0294-293339)

20. Aansprakelijkheid en verzekering.

20.1.    Deelnemen aan de wedstrijden geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de       deelnemers.

De Organiserende Autoriteit, het Wedstrijdcomité en de Protestcommissie en de leden                               ervan, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij,

aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens       of ná de wedstrijden.

20.3.    Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 1.000.000, = (één miljoen Euro) per gebeurtenis.

21. Meetbrief en zeilnummer.

21.1.    Elke ingeschreven boot moet zijn voorzien van een geldig certificaat en registratie-  bewijs.

21.2.    Elke boot moet het zeilnummer voeren dat in zijn registratiebewijs staat vermeld.

21.3.    Het registratiebewijs, alsmede de deelnemerslijst kunnen worden gecontroleerd en vergeleken       met de gegevens van het KNWV. De hiervoor beschreven bepaling(en) is(zijn) in      overeenstemming met het bepaalde in regel 78 RvW.

  1. In aanvulling op regel 78.2 RvW kan in bijzondere gevallen dispensatie worden verleend. Deze dispensatie dient bij het Informatiebureau te worden aangevraagd, uiterlijk één uur voor de wedstrijd(en), waarvoor de dispensatie wordt gevraagd.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Geldende normen.

Het organiserende comité behoudt het recht om deelnemers die zich niet naar de geldende normen gedragen, tijdens het evenement op de organiserende vereniging of in de directe omgeving hiervan, van het terrein te verwijderen met het verbod dit tijdens het verdere evenement te betreden. Een dergelijke maatregel van het organiserende comité kan publiekelijk bekend gemaakt worden.

Deel 5, Hoofdstuk C, artikel 69 van het RvW 2013-2016 is van toepassing.

2. Wal en stalling.

2.1.      Boten en trailers mogen uitsluitend worden gestald/geparkeerd op de daarvoor       aangegeven plaatsen.

2.2.      Na het te water laten van de boten mogen de waltrailers niet op de slipway, kant of            (drijvende) steigers blijven staan.

2.3.      De aanwijzingen van het wedstrijdcomité, de organisatiecommissie en de eventueel aanwezige beachmasters dienen stipt te worden opgevolgd.

3. Kamperen.

(Onbewaakt) kamperen is uitsluitend toegestaan op het daarvoor afgebakende gedeelte van het terrein bij het Clubschip. De aanwijzingen van de organisatiecommissie en de beachmasters dienen stipt gevolgd te worden.

4. Duikers.

Aan de linkerkant van het Clubschip bevindt zich een, door boeien aangegeven, gebied ten behoeve van duikers. Het is niet toegestaan met zeil- of motorboten door dit gebied te varen.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Inlog (2)